Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany

Poskytovatel

PM DEVELOPMENT, s.r.o., Šostakovičovo nám. 1515, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ: 27206530 (dále jen „Poskytovatel“).

Uživatel

Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který užívá jakoukoli službu a/nebo aplikaci Poskytovatele nabízenou prostřednictvím webových stránek www.shopero.cz (dále jen „Web SHOPERO“) anebo dalších elektronických platforem, ať už je poskytnuta na lokální počítač, aplikací v cloudu, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě (dále jen "Uživatel").

(Poskytovatel a uživatel jsou dále uváděni též společně jen jako "Smluvní strany")

Poskytovaná služba

 1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem při užívání služeb anebo aplikací anebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím Webu SHOPERO a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem, ať už jsou ve formě obsahu, aplikací na lokální počítač, službou nebo aplikací poskytovanou na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě, dále jen „SHOPERO
 2. Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem SHOPERO v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel užitím SHOPERA nebo jeho libovolné části.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jakkoliv změnit Podmínky a SHOPERO či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo SHOPERA takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Změny Podmínek se bez zbytečného prodlení objeví v těchto Podmínkách. Užíváním SHOPERA nebo jeho libovolné části po uplynutí 14 dnů po změně SHOPERA nebo Podmínek Uživatel tuto změnu přijímá a vyjadřuje svůj souhlas s novou podobou SHOPERA nebo Podmínek.
 4. Poskytovatel se zároveň zavazuje nejpozději ke dni změny Podmínek nebo SHOPERA informovat Uživatele o provedených změnách.
 5. Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a směrnicím Evropské unie v platném rozsahu v době užití SHOPERA. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazyce, než českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce, umístěné na adrese Webu SHOPERO.
 6. Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny soudy České Republiky. Soudem prvního stupně instance je Krajský soud v Plzni.

Uzavření smlouvy

Předmět smlouvy

Smluvní strany spolu o užívání SHOPERA uzavírají smlouvu (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli využívat SHOPERO v souladu s těmito Podmínkami a závazek Uživatele užívat SHOPERO v souladu s těmito Podmínkami a uhradit Poskytovateli za užívání SHOPERA úplatu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou objednávka Uživatele, akceptace objednávky Poskytovatelem, tyto Podmínky a ceník zveřejněný na Webu SHOPERO.

Objednávka

Smlouva je uzavřena akceptací objednávky Uživatele Poskytovatelem. Objednávka je vytvořena a zasílána Uživatelem Poskytovateli elektronicky výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na Webu SHOPERO nebo emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou na Webu SHOPERO. Akceptace objednávky je Poskytovatelem oznámena Uživateli prostřednictvím Webu SHOPERO, případně emailem.

Individuální objednávka

 1. V případě nestandardních požadavků Uživatele, které nejsou součástí nabídky uvedené na Webu SHOPERO lze zaslat individuální objednávku Poskytovateli emailem. Poskytovatel zpravidla zpracuje individuální kalkulaci, stanoví předpokládaný termín dodání pro takový požadavek Uživatele, určí případné další podmínky plnění (dále jen „Individuální nabídka“) a zašle tyto údaje Uživateli.
 2. V případě, že Uživatel akceptuje Individuální nabídku, je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva na základě individuální objednávky. V takovém případě jsou nedílnou součástí Smlouvy individuální objednávka, Individuální nabídka, akceptace Individuální nabídky a tyto Podmínky.
 3. Ustanovení těchto Podmínek vztahující se na Smlouvu uzavřenou na základě objednávky se obdobně použijí i na Smlouvu uzavřenou na základě individuální objednávky, není-li v konkrétním případě Smluvními stranami ujednáno jinak.

Komunikace Smluvních stran při uzavírání Smlouvy

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že komunikace při uzavírání Smlouvy mezi nimi bude probíhat především elektronicky, přičemž za písemnou formu je dle dohody Smluvních stran pro účely uzavírání Smlouvy považována rovněž emailová zpráva či komunikace prostřednictvím Webu SHOPERO a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

Storno objednávky

 1. Poskytovatel je oprávněn objednávku či její část zrušit, pokud předmětné plnění již více neposkytuje, vyskytly-li se závažné důvody či změnila-li se výrazným způsobem původně předpokládaná cena plnění. Poskytovatel v takovýchto případech kontaktuje Uživatele, a to emailem či telefonicky, přičemž se případně zároveň s Uživatelem domluví na dalším postupu. Nemá-li předmětné plnění náhradu, je objednávka bez dalšího zrušena.
 2. Uživatel je oprávněn svoji objednávku zrušit ve lhůtě sedmi dnů od její závazné akceptace Poskytovatelem, a to písemně či prostřednictvím emailu. Není-li možné provést storno objednávky těmito způsoby, je v naléhavých případech možné tuto informaci sdělit Poskytovateli telefonicky. Uživatel ve všech případech uvede číslo dané objednávky a důvody, pro něž ji ruší.

Trvání a ukončení Smlouvy

 1. Smlouva je vždy uzavřena na dobu neurčitou a její účinnost počíná běžet zaplacením zálohové faktury.
 2. Smlouvu lze ukončit výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta Smlouvy činí jeden měsíc, výpověď je podávána písemně či elektronicky a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 3. K ukončení Smlouvy dojde rovněž v důsledku:
  • odstoupení od Smlouvy v souladu těmito Podmínkami není-li Smluvními stranami ve Smlouvě ujednáno jinak.
  • písemné dohody Stran o ukončení Smlouvy.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy na základě důvodů uvedených v zákoně a v těchto Podmínkách, není-li Stranami ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Od Smlouvy je možné odstoupit na základě písemného oznámení doručeného druhé Smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé Smluvní straně.
 5. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy  došlo-li k podstatnému porušení Smlouvy na straně Poskytovatele, kterým je opakované neplnění povinností Poskytovatele ze Smlouvy, přičemž Poskytovatel tyto povinnosti nesplnil ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.
 6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy na straně Uživatele, za které se považuje:
  • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle, než čtrnáct dní,
  • nebo opakované prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli na základě Smlouvy,
  • nebo v případě prokazatelného porušení autorských práv ze strany Uživatele,
  • nebo poskytnutí SHOPERA Uživatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,
  • nebo jiné podstatné porušení povinností Uživatele vyplývajících ze Smlouvy.
 7. Kterákoliv smluvní Strana má právo odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá Strana do likvidace, byla-li na ní uvalena nucená správa, nachází-li se v insolvenčním řízení, byl-li u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl-li u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce).
 8. Důsledkem odstoupení od Smlouvy je zánik všech práv a povinností Stran, plynoucích ze Smlouvy, vyjma:
  • povinnosti Uživatele uhradit své splatné závazky vůči Poskytovateli, včetně jejich příslušenství.
  • povinností, jež vzhledem ke své povaze a vůli Smluvních stran mají trvat i nadále. Jedná se zejména o ta práva a povinnosti, jež jsou obsažena v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanoveních na ochranu autorských práv Poskytovatele.
 9. 9. Okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy:
  • zanikají ty vystavené objednávky (nebo jejich část) na plnění, která nebyla k tomuto okamžiku dodány či poskytnuty; Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, zůstává Smlouva i nadále v platnosti v rozsahu plnění, která k tomuto okamžiku byla dodána, ovšem nebyla plně uhrazena.
  • vzniká Poskytovateli právo vyúčtovat plnění, která k danému okamžiku byla reálně poskytnuta, a/nebo vyúčtovat skutečné provedení plnění, přičemž Uživatel je povinen uhradit tato plnění v plné výši.

Užívání SHOPERA

Autorská práva

1. SHOPERO i všechny jeho části, jako jsou texty, zdrojový kód, strojový kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Poskytovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele.

Licence a její rozsah

 1. Dojde-li k řádné úhradě sjednané ceny, uděluje Poskytovatel Uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat SHOPERO v souladu se specifikací dle Smlouvy k účelu ze Smlouvy vyplývajícímu, a to za dále uvedených podmínek:
  • licence je sjednána pro území České republiky a Slovenské republiky,
  • coby licence nevýhradní.
 2. Licence je za výše uvedených podmínek následně udělena na dobu, na kterou bylo SHOPERO Uživatelem uhrazeno, není-li Stranami ujednáno jinak.
 3. Uživatel není oprávněn k udělení podlicence. Postoupit práva vyplývající z licence, byť se jedná o osobu, tvořící s ním koncern, ve smyslu § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je Uživatel oprávněn pouze  na základě výslovného souhlasu Poskytovatele. Uživatel není rovněž oprávněn k překročení množstevního rozsahu licence sjednaného Smlouvou.
 4. Uživatel není oprávněn SHOPERO či jakoukoli jeho část rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, aniž by k tomu měl Poskytovatelův předchozí výslovný souhlas.
 5. Uživatel není oprávněn provádět úpravu, rekompilaci, zpětnou analýzu, či převod ze zdrojového kódu SHOPERA či jakékoli jeho části, jakož i přistupovat ke zdrojovému kódu či zpřístupnit zdrojový kód SHOPERA třetí osobě.
 6. Uživatel nemá oprávnění měnit, zakrývat, odstraňovat, či jakkoliv jinak ovlivňovat autorskoprávní a další označení příslušných subjektů umístěná či uložená v SHOPERU.
 7. Dále je Uživatel zavázán dodržovat veškerá omezení v užití software stanovená zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.
 8. Autorská práva k dodanému SHOPERU, příslušenství a související dokumentace jsou majetkem jejich výrobce. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků jsou majetkem jejich vlastníků. V případě poskytnutí licence na provozování software náleží veškerá autorská práva jejich tvůrci a Poskytovateli. Uzavřením Smlouvy a udělením licence nevznikají Uživateli žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.
 9. Uživatel je povinen zajistit, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny s rozsahem a postupem plnění Smlouvy a k ní náležejícím podkladů. Uživatel si je vědom skutečnosti, že se jedná o informace důvěrné ve smyslu § 1730 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 10. Uživateli z eventuálních chyb či nepřesností uvedených v těchto Podmínkách a souvisejících materiálech nevyplývají jakékoliv nároky a oprávnění.
 11. Poskytovatel je zavázán k zachovávání mlčenlivosti o všech podstatných skutečnostech získaných během své činnosti či vyplývajících ze Smlouvy, zejména o skutečnostech, které jsou obsahem obchodního tajemství či důvěrných informací Uživatele.
 12. Autorská práva, jakož i ostatní práva duševního vlastnictví, vážící se k softwarovým produktům, tedy i jejich manuálům, příručkám a souvisejícím současně distribuovaným dokumentům, nadále náleží příslušným subjektům jakožto jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem jakkoli dotčena.
 13. Kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat apod. souvisejících se SHOPEREM, byť pouze částečné, je možné jen za výslovného souhlasu Poskytovatele.
 14. Uživatel vyslovuje svůj souhlas s tím, že ve spodní části (patě) e-shopu SHOPERO jsou uvedeny údaje Poskytovatele, coby vlastníka příslušných licenčních oprávnění, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „AZ“) a vlastníka serveru a e-shopu, ve smyslu OZ.

Nároky Poskytovatele z porušení licence

 1. Nenaplní-li Uživatel výše uvedené licenční podmínky v celém jejich rozsahu, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a v případě ušlého zisku zároveň požadovat finanční náhradu.
 2. Předmětný software SHOPERO a související databáze požívají, coby autorská díla, zejména ochrany na základě AZ a zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Uživatel je oprávněn k jejich užití pouze v rozsahu a způsobem stanoveným Poskytovatelem.
 3. V případě zásahu Uživatele do autorských práv Poskytovatele vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých za každý jednotlivý případ zásahu do autorských práv Poskytovatele. Smluvní pokuta je pak splatná na základě výzvy k její úhradě ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení této výzvy. Nárok Poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem Uživatele do jeho autorských práv, jakož i zákonné nároky plynoucí z tohoto zásahu, nejsou úhradou smluvní pokuty nikterak dotčeny.

Platby

 1. SHOPERO je poskytováno za úplatu. Ceny za jednotlivé verze, aplikace či části SHOPERA a související služby jsou uvedeny v ceníku, který je dostupný na adrese www.shopero.cz
 2. Kterákoliv část SHOPERA a kterákoliv jeho verze či aplikace nebo související služba může mít vlastní cenu. Vždy jsou uváděny ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výsledné částce připočítává. Cena příslušné verze, aplikace či části je vždy definovaná při uzavírání smlouvy na příslušné stránce webové prezentace SHOPERO.
 3. Poplatky zahrnují jen ty daně, které jsou výslovně uvedené na faktuře - dokladu vyúčtování. Odvádění veškerých dalších daní a správních poplatků podle platné legislativy je výhradní povinností Uživatele.
 4. SHOPERO se platí předem na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem a platby jsou nevratné. Nejsou možné žádné refundace za nevyužité předplacené období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem. Faktury jsou doručovány Uživateli prostřednictvím emailu či prostřednictvím Webu SHOPERO.
 5. Poskytovatel si rezervuje právo změnit platební podmínky a ceny služby nebo kterékoliv její části 30 dní po upozornění.
 6. Ceny za případné individuální objednávky jsou sjednávány individuálně.

Zrušení účtu/dat Uživatele

 1. Účet Uživatele může být Uživatelem kdykoliv zrušen. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Poskytovatel neprodleně zruší účet Uživatele po obdržení požadavku na zrušení účtu. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele se SHOPEREM spojená.
 2. Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele se SHOPEREM spojená.
 3. Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.

Ochrana osobních údajů

 1. Pro účely objednávky jsou vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení dané objednávky, (jméno, adresa, IČ, kontakt) a jsou následně použity pro splnění povinností, plynoucích ze Smlouvy, ze zákona a těchto Podmínek, jako je např. vyřízení objednávky, vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze, případně třetích odpovědných subjektů, za účelem plněním povinností Poskytovatele a realizace Smlouvy
 2. S údaji disponuje pouze Poskytovatel, třetím stranám jsou  poskytnuty jen za účelem splnění povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů či pravomocných rozhodnutí příslušných orgánů a dále s výjimkou situace související s uplatňováním autorských práv Poskytovatele, platebním stykem, vedením účetnictví Poskytovatele.
 3. Poskytnutím svých osobních údajů projevuje Uživatel souhlas s jejich využitím pro účely poskytování nabídky produktů Poskytovatelem.
 4. Zasláním objednávky Uživatel:
  • potvrzuje, že souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávce Poskytovatelem (případně zaměstnanci Poskytovatele) pro účely poskytování SHOPERA Uživateli. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávce, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů v těchto Podmínkách stanovených. Je si vědom/a svých práv podle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely řádného poskytování SHOPERA a kontaktování registrovaných Uživatelů. Uživatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Poskytovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního nebo obdobného poměru.
  • vyslovuje souhlas s využitím svých osobních údajů také pro elektronická zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne častěji, než jedenkrát týdně, a zároveň
  • prohlašuje, že zasílání informací dle předchozího odstavce nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, neboť s tímto bezvýhradně souhlasí.
 5. Souhlas dle tohoto odstavce může Uživatel kdykoli písemně odvolat.
 6. Uživatel a Poskytovatel se zavazují nakládat důvěrně s veškerými podklady a informacemi, které jsou jako důvěrné výslovně označeny, či jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona či je snad obecně rozpoznatelná.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ústní ujednání odlišná od těchto Podmínek jsou neúčinná. Veškeré změny a dodatky konkrétní Smlouvy musí být provedeny písemnou formou.
 2. Stane-li se některé ujednání těchto Podmínek neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a Poskytovatel se zavazují písemně neprodleně nahradit předmětné neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení.
 3. Tyto Podmínky včetně dalších právních vztahů zde výslovně neupravených, které vznikly na základě Smluv či v souvislosti se Smlouvami uzavřenými dle těchto Podmínek se řídí výlučně českým právem, zejména příslušnými ustanoveními OZ a AZ, a to ve vztahu ke všem, i zahraničním Uživatelům a je dána výlučná příslušnost českých soudů.
 4. Každá ze Smluvních stran má povinnost bezodkladně informovat druhou Stranu o jakýchkoliv skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků z ní.
 5. Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 6. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany v případě, je-li Uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. 10. 2014.