Všeobecné obchodní podmínky

„SHOPERO PRO ECOMMERCZ“
(dále jen „podmínky“)

1. Definice pojmů

 1. Poskytovatel: PM DEVELOPMENT, s.r.o., Šostakovičovo nám. 1515, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ: 27206530 (dále jen „provozovatel“)
 2. Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý objednatel, který uzavřel písemnou smlouvu s poskytovatelem k užití produktu SHOPERO.
 3. SHOPERO: počítačový program (dále jen „software“) tvořený webovými technologiemi, který zejména umožňuje zřídit, instalovat a vytvořit e-shop na příslušném serveru, a který je plně ovladatelný skrze webový prohlížeč. Takovýto e-shop je možné propojit s doménou uživatele. Součástí je rovněž CMS modul pro správu obsahu. Nedílnou součástí je též aplikační prostředí primárně tvořené programovacím jazykem PHP a databázovou strukturou MySQL. Aktuální funkcionality v době uzavření smlouvy, jsou blíže popsány na webových stránkách umístěných na doméně www.shopero.cz. Součástí SHOPERO jsou další aplikace a služby umožňující maximální využití programu uživatelem. Práva k software náleží a správu a průběžné aktualizace software provádí PM DEVELOPMENT, s.r.o., Šostakovičovo nám. 1515, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 155 00, IČ: 27206530 (dále jen „provozovatel“). Software je přístupný prostřednictvím webových stránek www.shopero.cz (dále jen „Web SHOPERO“) anebo dalších elektronických platforem, ať už je přístup poskytnut na lokální počítač, aplikací v cloudu, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě. Klientská instalace software může běžet na samostatném serveru i na serveru provozovatele a je tvořena těmito částmi:
 • Backend: administrační rozhraní pro samotné založení, správu a kontrolu e-shopu, dostupné skrze webový prohlížeč, a to především:
  • zakládání a editace produktů, kategorií, variant a výrobců
  • tvorba obsahových stránek, novinek a editace bannerových ploch
  • přehled zákazníků, voucherů a slev
  • řízení objednávek, jejich odbavení a fakturace
  • možnost napojení na externí účetní, skladové, fakturační, platební a dopravní systémy
  • nastavení e-shopu v podobě obchodních údajů, vlastností e-shopu, doprav a platebních metod
  • nastavení grafiky v podobě výběru jednotlivých grafických šablon
  • jazykové mutace pro frontendové šablony (CZ, SK, DE, EN, PL) - funkce je přístupná dle zvoleného tarifu
 • Frontend: rozhraní pro zákazníky e-shopu dostupné přes webový prohlížeč s těmito funkcemi:
  • výpisy produktů, jejich seskupení do kategorií
  • detail produktu s možností nákupu, zobrazení a výběru variant, zobrazení popisných textů a obrázků
  • vyhledávání produktů
  • košík a obsah produktů
  • nákupní proces pro odbavení objednávky včetně možné integrace platební brány
  • uživatelský účet pro registrované zákazníky
  • řešení frontendu pro všechny šablony je responzivní a přizpůsobené provozu pro telefon, tablet i desktop

2. Poskytovaný produkt a služby

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytnutí licence k užívání software, služeb, aplikací anebo obsahu nabízených a poskytovaných prostřednictvím Webu SHOPERO a všech jejích subdomén a podstránek a dalších elektronických distribučních platforem na dálku prostřednictvím sítě Internet, telefonicky, e-mailem nebo v jakékoli jiné formě.

Svůj souhlas s těmito Podmínkami a obsahem SHOPERO v aktuální podobě vyjadřuje Uživatel uzavřením smlouvy s poskytovatelem nebo provozovatelem, a to písemnou formou nebo oboustranným potvrzením písemné, telefonické nebo emailové objednávky a rovněž užitím SHOPERA nebo jeho libovolné části.

Je-li Smlouva je uzavřena akceptací objednávky, je objednávka je vytvořena a zasílána Uživatelem Poskytovateli elektronicky výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na Webu SHOPERO nebo emailem zaslaným na emailovou adresu uvedenou na Webu SHOPERO. Akceptace objednávky je Poskytovatelem oznámena Uživateli prostřednictvím Webu SHOPERO, případně emailem.

V případě nestandardních požadavků Uživatele, které nejsou součástí nabídky uvedené na Webu SHOPERO lze zaslat individuální objednávku Poskytovateli emailem. Poskytovatel zpravidla zpracuje individuální kalkulaci, stanoví předpokládaný termín dodání pro takový požadavek Uživatele, určí případné další podmínky plnění (dále jen „Individuální nabídka“) a zašle tyto údaje Uživateli. V případě, že Uživatel akceptuje Individuální nabídku, je mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena smlouva na základě individuální objednávky. V takovém případě jsou nedílnou součástí Smlouvy individuální objednávka a nabídka včetně akceptace a tyto Podmínky.

Ustanovení těchto Podmínek vztahující se na Smlouvu uzavřenou na základě objednávky se obdobně použijí i na Smlouvu uzavřenou na základě individuální objednávky, není-li v konkrétním případě Smluvními stranami ujednáno jinak.

Předmětem Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli využívat SHOPERO v souladu s těmito Podmínkami a závazek Uživatele užívat SHOPERO v souladu s těmito Podmínkami a uhradit Poskytovateli za užívání SHOPERA úplatu. Nedílnou součástí Smlouvy jsou objednávka Uživatele, akceptace objednávky Poskytovatelem nebo Smlouvy, tyto Podmínky a ceník zveřejněný na Webu SHOPERO, nebude-li ujednáno jinak.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky a SHOPERO či jakoukoliv jejich část bez předchozího upozornění. Části Podmínek nebo SHOPERO takto změněné jsou jejich neoddělitelnou součástí a podléhají těmto Podmínkám. Poskytovatel se zároveň zavazuje nejpozději ke dni změny Podmínek nebo SHOPERO informovat Uživatele o provedených změnách na webu SHOPERO. Dalším užíváním SHOPERO nebo jeho libovolné části po uplynutí 14 dnů po takové změně platí, že Uživatel tuto změnu přijímá a vyjadřuje svůj souhlas s novou podobou SHOPERO nebo Podmínek.

Autorská práva

SHOPERO i všechny jeho části, jako jsou texty, zdrojový kód, strojový kód, design, uživatelské rozhraní, aplikace, webové stránky nebo informační architektura, jsou výhradním vlastnictvím Provozovatele a nesmí být využity, zkopírovány, zneužity, přeprodány ani reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

Na základě řádné úhrady smlouvou dohodnuté ceny, uděluje Poskytovatel Uživateli licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užívat SHOPERO v souladu se specifikací dle Smlouvy k účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. Licence je sjednána pro území České republiky a Slovenské republiky coby licence nevýhradní.

Uživatel není oprávněn k udělení podlicence. Postoupit práva vyplývající z licence, byť se jedná o osobu, tvořící s ním koncern, ve smyslu § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je Uživatel oprávněn pouze na základě výslovného souhlasu Poskytovatele. Uživatel není rovněž oprávněn k překročení množstevního rozsahu licence sjednaného Smlouvou.

Uživatel není oprávněn SHOPERO či jakoukoli jeho část rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, aniž by k tomu měl Poskytovatelův předchozí výslovný souhlas.

Uživatel není oprávněn provádět úpravu, rekompilaci, zpětnou analýzu, či převod ze zdrojového kódu SHOPERO či jakékoli jeho části, jakož i přistupovat ke zdrojovému kódu či zpřístupnit zdrojový kód SHOPERO třetí osobě.

Uživatel nemá oprávnění měnit, zakrývat, odstraňovat, či jakkoliv jinak ovlivňovat autorskoprávní a další označení příslušných subjektů umístěná či uložená v SHOPERO.

Dále je Uživatel zavázán dodržovat veškerá omezení v užití software stanovená zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.

Autorská práva k dodanému SHOPERO, příslušenství a související dokumentace jsou provozovatele. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků jsou majetkem jejich vlastníků. Uzavřením Smlouvy a udělením licence nevznikají Uživateli žádná práva k ochranným známkám Poskytovatele nebo třetích osob.

Uživatel je povinen zajistit, že třetí osoby s výjimkou dodavatelů právních, daňových a konzultačních služeb, nebudou bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoli způsobem seznámeny se smlouvou, obchodními podmínkami, smluvním plněním ani jakoukoliv související dokumentací.

Poskytovatel je zavázán k zachovávání mlčenlivosti o všech podstatných skutečnostech získaných během své činnosti či vyplývajících ze Smlouvy, zejména o skutečnostech, které jsou obsahem obchodního tajemství či důvěrných informací Uživatele.

Autorská práva, jakož i ostatní práva duševního vlastnictví, vážící se k softwarovým produktům, tedy i jejich manuálům, příručkám a souvisejícím současně distribuovaným dokumentům, nadále náleží příslušným subjektům jakožto jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem jakkoli dotčena.

Kopírování ceníků, brožur, fotografií, katalogů, technických dat apod. souvisejících se SHOPERO, byť pouze částečné, je možné jen za výslovného souhlasu Provozovatele.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s tím, že ve spodní části (patě) e-shopu SHOPERO jsou uvedeny údaje Provozovatele, coby vlastníka příslušných licenčních oprávnění, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „AZ“) a vlastníka serveru a e-shopu, ve smyslu OZ.

Předmětný software SHOPERO a související databáze požívají, coby autorská díla, právní ochrany. Uživatel je oprávněn k jejich užití pouze v rozsahu a způsobem stanoveným Smlouvou a obchodními podmínkami.

V případě zásahu Uživatele do autorských práv je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši jedno sto tisíc korun českých za každý jednotlivý případ zásahu do autorských práv Poskytovatele nebo provozovatele. Smluvní pokuta je splatná na základě výzvy k její úhradě ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení této výzvy. Nárok Poskytovatele na náhradu škody způsobené zásahem Uživatele do autorských práv, jakož i zákonné nároky plynoucí z tohoto zásahu, nejsou úhradou smluvní pokuty nikterak dotčeny.

Odmítnutí objednávky

Poskytovatel je oprávněn objednávku či její část odmítnout, zejména pokud předmětné plnění již více neposkytuje, změnila-li se výrazným způsobem původně předpokládaná cena plnění, či vyskytnu-li se jiné závažné důvody. Poskytovatel v takovýchto případech kontaktuje Uživatele, a to emailem či telefonicky, přičemž se případně zároveň s Uživatelem domluví na dalším postupu, zejména na náhradním plnění.

Komunikace Smluvních stran při uzavírání Smlouvy

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že komunikace při uzavírání Smlouvy mezi nimi bude probíhat především elektronicky, přičemž za písemnou formu je dle dohody Smluvních stran pro účely uzavírání Smlouvy považována rovněž emailová zpráva či komunikace prostřednictvím Webu SHOPERO a to i bez zaručeného elektronického podpisu.

Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, došlo-li k podstatnému porušení Smlouvy na straně Poskytovatele, kterým je opakované neplnění povinností Poskytovatele ze Smlouvy, přičemž Poskytovatel tyto povinnosti nesplnil ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy s upozorněním na takové neplnění.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy na straně Uživatele, za které se považuje:

 • prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle, než čtrnáct dní,
 • porušení autorských práv Poskytovatele ze strany Uživatele,
 • nebo poskytnutí SHOPERO Uživatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,
 • nebo jiné podstatné porušení povinností Uživatele vyplývajících ze Smlouvy.

Užívání SHOPERO

Dojde-li k výpadku SHOPERO z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za vyšší moc a Poskytovatel za tyto výpadky nenese odpovědnost ani po něm v souvislosti s těmito výpadky nelze požadovat náhradu škody či proti němu uplatňovat jakékoli jiné obdobné nároky. Přesto vynaloží Poskytovatel jemu dostupné přiměřené úsilí, aby byla služba poskytována řádně a včas, v souladu s jejím popisem.

Poskytovatel umožní Uživateli přístup do příslušného administrátorského prostředí SHOPERO a o této skutečnosti ho informuje. Uživatel nemá nárok na poskytnutí zdrojových či strojových kódů SHOPERO či jakýchkoli souvisejících zdrojových či strojových kódů, kterými Poskytovatel disponuje.

Uživatel je povinen zkontrolovat a neprodleně oznámit jakékoli závady poskytnutého plnění, a to nejpozději do dvou dnů od zaslání informace o umožnění přístupu do příslušného administrátorského prostředí SHOPERO Poskytovatelem. Dodatečně vzniklé závady během trvání Smlouvy je uživatel povinen oznámit neprodleně, nejpozději do dvou dnů od jejich zjištění.

Uživatel je zodpovědný za to, že bude užívat SHOPERO v souladu s příslušnými právními předpisy a dobrými mravy. Uživatel nesmí SHOPERO používat k protiprávním aktivitám.

Uživatel musí být starší osmnácti let a mít platné oprávnění k podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Uživatel se zavazuje poskytnout platnou e-mailovou adresu, stejně jako jakékoliv další údaje, jsou-li pro využití služby vyžadovány.

Uživatel je povinen dbát na zabezpečení a soukromí svých přístupových údajů do administrátorského rozhraní SHOPERO, případně zneužití třetí osobou je rizikem uživatele.

Uživatel souhlasí, že Poskytovatel není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, zejména za ušlý zisk či jiné újmy, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností SHOPERO.

Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání SHOPERO bez předchozího upozornění, zvláště, v případech podezření na přetěžování libovolné části SHOPERO, narušení bezpečnosti, narušení běhu aplikací, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, neuhrazení příslušné platby za poskytování SHOPERO nebo jakéhokoli ohrožení služby.

Uživatel souhlasí s tím, že může dojít k přerušení provozu SHOPERO z technických důvodů na straně provozovatele serveru na kterém je SHOPERO provozováno, a to v čase nezbytně nutném, především z důvodů úprav či údržby zařízení ovlivňujících funkce SHOPERO. Poskytovatel v případech, kdy to po něm lze spravedlivě požadovat, informuje o takovém přerušení provozu Uživatele předem prostřednictvím emailu nebo telefonicky. V případě přerušení provozu SHOPERO z důvodů uvedených v tomto odstavci na dobu delší než 24 hodin, snižuje se částka za poskytnuté služby, kterou je Uživatel Poskytovateli povinen uhradit, o poměrnou částku odpovídající počtu dnů, kdy nebylo SHOPERO v provozu v daném zúčtovacím období, za které je platba hrazena.

Cena

SHOPERO je poskytováno za úplatu. Ceny za jednotlivé verze, aplikace či části SHOPERO a související služby jsou uvedeny ve smlouvě nebo ceníku, který je dostupný na adrese www.shopero.cz

Kterákoliv část SHOPERO a kterákoliv jeho verze či aplikace nebo související služba může mít vlastní cenu. Vždy jsou uváděny ceny bez lokálních daní, například DPH, která se k výsledné částce připočítává. Cena příslušné verze, aplikace či části je vždy definovaná při uzavírání smlouvy.

Nejsou možné žádné refundace za nevyužité služby ve smluvním období, zmenšený rozsah využívání služby nebo nevyužitý čas s otevřeným účtem v důsledku jednání či nečinnosti uživatele. Faktury jsou doručovány Uživateli prostřednictvím emailu či prostřednictvím Webu SHOPERO.

Ceny za případné individuální objednávky jsou sjednávány individuálně.

Zrušení účtu/dat Uživatele

Účet Uživatele může být Uživatelem kdykoliv zrušen. Za tento krok nese výhradní odpovědnost Uživatel. Poskytovatel neprodleně zruší účet Uživatele po obdržení požadavku na zrušení účtu. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele se SHOPERO spojená.

Pokud kterýkoliv účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 9 měsíců, bude zrušen. 90 dní po zrušení účtu vymaže Poskytovatel veškerá data Uživatele se SHOPERO spojená.

Porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele může být důvodem k okamžitému zrušení účtu Uživatele a vymazání všech dat s ním spojených.

Zrušení účtu a vymazání dat Uživatele z výše uvedených důvodů nemá vliv na platnost a účinnost uzavřené smlouvy a nezakládá nárok na slevu ze sjednané ceny služeb.

Závěrečná ustanovení

Veškeré změny a dodatky konkrétní Smlouvy musí být provedeny písemnou formou.

Stane-li se některé ujednání těchto Podmínek neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Uživatel a Poskytovatel se zavazují písemně neprodleně nahradit předmětné neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které se nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného ustanovení.

Tyto Podmínky se řídí, vykládají a podléhají právu České Republiky a nařízením Evropské unie v platném rozsahu v době užití SHOPERA. Jsou-li tyto Podmínky v jiném jazyce, než českém, pak v případě pochybností, nejasností nebo možného dvojího výkladu jsou vždy závazné Podmínky v českém jazyce.

Všechny spory, nesrovnalosti nebo nároky vzešlé z uzavřené smlouvy, těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou řešeny Obvodním soudem pro Prahu 1, bude-li dána příslušnost krajského soudu, pak Městským soudem v Praze.

Každá ze Smluvních stran má povinnost bezodkladně informovat druhou Stranu o jakýchkoliv skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků z ní.

Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé Smluvní strany, zejména v případě, je-li Uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018